Vedtægter anno 2024

§ 1 Navn

Selskabets navn er Dansk Neuropædagogisk Selskab (DaNS)

Stk. 1 Selskabet har hjemsted i kommunen tilhørende den person, der tegner foreningen.

§ 2 Formål

Selskabets formål er at virke til fremme af neuropædagogikken ved bl.a. at:

§ 3 Medlemskab

Selskabet kan som kan som medlemmer optage alle, der inden for det undervisningsfaglige, pædagogiske, psykologiske, sundhedsfaglige eller sociale område arbejder neuropædagogisk med voksne mennesker med erhvervede kognitive funktionsnedsættelser.
Disse funktionsnedsættelser kan f.eks. være følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade, tilkomne sygdomme i hjernen og neurologiske forandringer efter eksempelvis commotio (hjernerystelse), stress etc.

 

Stk. 1 Institutioner kan oprette institutionsmedlemsskab. Institutionsmedlemsskab giver mulighed for op til 5 personer fra institutionen opnår samme fordele som enkeltmedlemmer.

Stk. 2 Institutionen har ved generalforsamlingen stemmeret svarende til det antal personer medlemskabet dækker. Ved fremmøde tilmeldes man generalforsamlingen med navn og institution, og man nyder samme rettigheder som enkeltmedlemmer, hvad angår stemmeret og valgbarhed.

§4 Ind- og udmeldelse

Indmeldelse sker til selskabets bestyrelse og er bindende for kalenderåret.

Stk. 1 Indmeldelse efter 1. november er også gældende for det kommende kalenderår.

Stk. 2 Medlemmer, der trods påmindelse ikke har betalt kontingent inden 2 måneder efter at faktura er udsendt (forfaldsdato),slettes af medlemslisten.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes senest i udgangen af april mdr. med følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår
Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Eventuelt
Stk. 2 Der føres referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskives af dirigenten som dokumentation for generalforsamlingens forløb.

Stk. 3 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest 4 uger før afholdelsen. Senest 2 uger inden generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden samt revideret regnskab.

Stk. 4 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 5 Ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Stk. 6 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal bortset fra de i stk. 5 nævnte.

Stk. 7 Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et medlem af selskabet, når bemyndigelsen er klart afgrænset og generalforsamlingens dirigent har godkendt fuldmagten.

Stk. 8 Forretningsordenen følger de almindelig gældende regler.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 ugers varsel indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet. Indkaldelsen skal ske, når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet

§7A Bestyrelsen

Bestyrelsen er selskabets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og varetager den daglige ledelse af selskabet.

Stk. 1 Bestyrelsen består af formanden og 4 medlemmer. På generalforsamlingen vælges der 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Til bestyrelsen vælges desuden 1-2 suppleanter. Suppleanterne gives adgang til deltagelse i bestyrelsens møder.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og 2 i lige år. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Én suppleant er på valg i ulige år, og én suppleant er på valg i lige år.

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv for ét år ad gangen med formand, næstformand, referent og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5 Hvis et bestyrelsesmedlem inden for valgperioden udtræder af bestyrelsen eller af andre grunde ikke kan fungere, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Hvis formanden udtræder, overtages formandskabet af næstformanden indtil konstituering har fundet sted efter den følgende generalforsamling.

Stk. 6 Bestyrelsen fører referat over sine møder.

Stk. 7 Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper ad hoc samt faste arbejdsgrupper inden for interesseområder. Arbejdsgrupperne kan tiltrædes af personer uden for bestyrelsen.

§7B Tegningsregel

Foreningen tegnes af kassereren eller af anden person udpeget af bestyrelsen.

§8 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 1 Kontingentet forfalder til betaling pr. 1. februar og betales forud for det indeværende år.

§9 Regnskab

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 1 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 2 Regnskabet forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse.

Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger det endelige budget på baggrund af det rammebudget, som er godkendt på generalforsamlingen.

§ 10 Opløsning af selskabet

Beslutning om opløsning af selskabet skal ske på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Opløsningen kræver ¾ af de afgivne stemmer.

Stk. 1 I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af selskabets midler.

§ 11 Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse på den stiftende generalforsamling, hvor der også tages beslutning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er på valg efter den første valgperiode og om regnskabsårets længde.

Godkendt på den stiftende generalforsamling d. 25. januar 2001.

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 11. april 2002 og d. 14. april 2005.

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 27. april 2023

Revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 2. nov. 2023