Generalforsamling

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i
Dansk Neuropædagogisk Selskab

Torsdag d. 28. april 2022 kl.16.oo-17.00
Bygningen, Ved Anlægget 14 B, Vejle

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår
5. Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
    På valg: Lisbeth Skotte og Lone Bertram. Begge genopstiller.
7.Valg af suppleanter til bestyrelsen 
    På valg: Amanda Poulsen. Genopstiller
    Nyopstillere: Brian Nielsen-Schnoor, Lisbeth Winkel
8.Valg af 2 revisorer 
   På valg: Tina Laue Petesen og Lisbeth Kræpping. Begge genopstiller.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen.
___________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling DaNS 7.6.20

Referat Generalforsamling DaNS 7/6-2021 kl. 17-18 (Virtuelt)

                      Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår
  5. Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Evt.

                      Referat

ad. 1 Lisbeth er dirigent, Mette er referent. Bestyrelsen præsenterer sig selv. Deltagerne ligeså fordi deltagerantallet tillader det.

ad.2 Formanden aflægger "bestyrelsens beretning". BESTYRELSENS BERETNING KAN LÆSES HER

ad. 3 Ingen indkomne forslag

ad.4  Regnskabet fremlægges. Et ok år for DaNS økonomisk. Overskud på 25.000kr. Indtægten er udelukkende kontingent og overskud på fyraftensmøder. Udgifterne har været små pga dels virtuelle møder og nedsat kilometergodtgørelse ved møder. Derudover udgifter til it-hjælp og foredragsholdere, forplejning, gaver m.m. Udgiften til renter og gebyrer er til gengæld tredoblet.

REGNSKABET KAN LÆSES HER

Kommentar fra deltager Morten Lorentzen spørger om bestyrelsen har overvejet et bankskifte, da nogle banker er gebyrfrie for foreninger 

ad. 5 Godkendelse af rammebudget. Morten Lorentzen spørger til den "store" egenkapital. Om bestyrelsen har nogle kriterier for hvor stor den må være?

Om man har overvejet at fokusere mere på børne- og ungeområdet i forhold til erhvervet hjerneskade?

Morten Lorenzen foreslår at bruge noget af den forholdsvis store egenkapital på hvervning af nye medlemmer. Markedsføring kan være gode aktiviteter fx at lokke nye medlemmer med 1 års gratis medlemskab. Man kan også overveje at lægge penge til side til øremærkede aktiviteter.

Karen S. er enig i ideen om at øremærke penge til noget særligt. At udvide målgruppen til også at omfatte sagsbehandlere til børn og unge ville være ønskværdigt.

Morten Lorenzen foreslår også muligheden for at uddele en årlig pris, hvilket vil skabe noget mediebevågenhed.

Lone Bertram svarer Karen vedr. ideer til nye medlems"typer", at vi ser fx flere sagsbehandlere og ansatte ved jobcentre til bl.a. fyraftensmøder.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentpriserne fastholdes som hidtil.

ad 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Søren Toftebo Jørgensen træder ud af bestyrelsen

Birgit Demant (Neurocenter Østerskoven)  opstiller og bliver valgt

ad 7 Valg af suppleanter

Amanda Poulsen (CSU Holbæk) opstiller som suppleant og vælges

Bestyrelsen består nu af:  Lone Bertram, Lisbeth Skotte, Bettina Schmidt Olesen, Mette Espersen og Birgit Demant. Suppleant er Amanda Poulsen

 Bestyrelsen konstituerer sig onsdag 1.september 2021 kl. 15-18.00 i CSV Vejle.

 

ad 8 De to revisorer er Lisbeth Kræpping og Tina Laue Petersen CAUL Horsens

ad 9 Eventuelt

Morten L fortæller at Sundhedsstyrelsen har fremlagt nye tal for antallet af mennesker der lever med erhvervet hjerneskade. Det er steget fra 120.000 til nu 230.000 fra tidligere målinger. (De nye tal kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under "anbefalinger" – man skal lede lidt efter dem)

Det er vigtigt som forening at anvende de samme tal som andre lignende foreninger.

Der var input vedrørende der skal gøres en større indsats på de sociale medier, da ingen af de nye deltagere har haft særligt nemt ved at "finde" DaNS på facebook  eller i det hele taget har hørt foreningen omtalt.

 

Bestyrelsen takker for de inspirerende forslag.

Bestyrelsen takker for deltagelsen og ønsker en god sommer til alle.

___________________________________________________________________________________________________

Generalforsamling DaNS 22. 06 - 2020

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent
Bettina Schmidt Olesen er dirigent og referent er Lisbeth Skotte
 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
En særdeles god og grundig beretning er fremlagt af formanden. Formandens beretning kan læse her
3. Behandling af indkomne forslag
Ingen foreslag.
4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår
Godkendt af revisorer. Ros fra forsamlingen omkring økonomistyring af kasser. Læs regnskabet her
5. Godkendelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent
Rammebudgettet ser fornuftig ud. Kontingentbeløbet fortsætter som nu.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Signe stopper i bestyrelsen. Tak for rigtigt godt samarbejde gennem mange år. 
Mette Espersen, Lone Holm Bertram og Lisbeth Skotte er på valg - alle vil gerne fortsætte.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Vi mangler 1-3 suppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer
Tine Laue Petersen og Line Skovbjerg fra AUA Horsens vil gerne fortsætte som revisorer.
9. Evt.
Foreslag om at vi til de kommende fyraftensmøder i efteråret 2020 skal reklamere for DaNS - for at få nye medlemmer i bestyrelsen. 
Foreslag om at vi skal huske at sætte beløb af til værnemidler i vores budget.
 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

2019

Dagsorden til generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2015

Generalforsamling 2013 – Årsberetning

Årsberetning – generalforsamling 2013

Årsberetning – generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011 – formandens beretning

Generalforsamling 2010 – årsberetning

Referat af DaNS generalforsamling 2010

Referat fra DaNS Generalforsamling 2009

Beretning 2009